Applications » Cargo Vessels » Heavy Lift MV SVENJA und MV LONE

Heavy Lift MV SVENJA und MV LONE

Heavy Lift  MV SVENJA und MV LONE
1 x SCP 154-4XG (12,600 kW)
Sietas Shipyard Hamburg, Germany
Schifffahrtskontor Altes Land, Germany