Applications » Special vessels » "Hai Yang Di Zhi Ba Hao" Research vessel

"Hai Yang Di Zhi Ba Hao"
Research vessel

"Hai Yang Di Zhi Ba Hao"
Research vessel
2 x SCP 77 4-XG (3000 kW each)
1 x STT 2 CP (800 kW)
Cosco Shipyard Group, China
Guangzhou Marine Geological Survey, China